L’Agrupació de Periodistes de la UGT del País Valencià (AGP-FeS-UGT-PV) agrupa les periodistes i els periodistes afiliats a la Unió General de Treballadors al nostre àmbit territorial, qualsevol que siga la federació a la qual estiga afiliat.

 

Les finalitats i les tasques de l’AGP-FeS-UT-PV són bàsicament:

 

a) La defensa del dret constitucional a la llibertat d’expressió, com a patrimoni de la ciutadania. En aquest sentit, es denunciarà la utilització d’aquest dret constitucional com un privilegi il·legítim de grups econòmics o socials determinats.

b) La defensa del dret dels ciutadans a disposar de mitjans de comunicació independents i veraços, lliures de pressions polítiques o econòmiques; la defensa de mitjans de comunicació públics plurals, veraços i al servei de tota la societat.

c) La participació dels periodistes en la gestió professional dels mitjans, amb l’aprovació i l’aplicació d’estatuts de redacció i amb el respecte efectiu dels drets morals (clàusula de consciència i secret professional) i intel·lectuals (drets d’autor).

d) La col·laboració en l’àmbit de FeS-UGT-PV en la representació, defensa i promoció dels interessos laborals, econòmics, socials, professionals i culturals, de tots els seus periodistes afiliats.

e) El foment de la solidaritat professional i humana entre els seus afiliats.

f) La realització d’informes i estudis i el disseny de campanyes en relació amb els periodistes i les qüestions específiques que com a professionals els afecten, com també la participació en els estudis i projectes de caràcter professional i laboral que es formulen des d’àmbits diferents al de l’AGP-FeS-UGT-PV.

g) La gestió i defensa dels afiliats davant els organismes corresponents a efectes de l’obtenció de les màximes facilitats per als professionals del Periodisme, en el legítim desenvolupament de les seues funcions.

h) La promoció professional dels seus afiliats mitjançant l’organització de cursos, conferències i altres actes culturals.

i) La defensa moral dels professionals no enquadrats en l’agrupació, quan estiguen en situació de necessitat o persecució per raó de la seua activitat professional.

j) La participació i col·laboració amb organismes implicats en la defensa dels mateixos interessos i objectius que l’agrupació i especialment amb altres col·lectius de periodistes en l’àmbit territorial del País Valencià.

k) Qualsevulla altres finalitats que li siguen encomanades per acord de la comissió executiva nacional de FeS-UGT-PV en l’àmbit del dret a la llibertat d’expressió i informació.